โปรแกรม คำนวณ สล็อต - สล็อตออนไลน์ 888
CONTACT

12 FEB. 2019

Going Deeper Than The Buzz: Revitalizing the Forbidden City

Elaine Weng

Brand Strategy and Corporate Branding Team, Shanghai

The museum industry is stuck in the past. With the exception of a few who have adapted their marketing strategies with the growth of digital marketing and technology, a majority of museums today don’t do enough to stimulate public interest and attract new audiences. As a result, attendance rates around the globe are falling, and most museums struggle to break the stereotype that it’s a place solely for history geeks and tourists.

The Palace Museum, a national museum housed in the Forbidden City in Beijing, however, is an exception to this rule. Since revitalizing its brand image through introducing new lines of quirky and humorous Wenchuang “文创” products (peripheral products) and distributing them on its online store on Taobao, it has enjoyed major success. Not only has the Forbidden City become the hot topic in Chinese popular culture, but it was reported that its income from souvenir, books, licensing and digital product sales reached a whopping RMB$10 billion in 2015 alone.

By using the 4 facets of brand positioning, we can examine how the bold move succeeded in bringing new life to the 600-year old imperial palace. 

Truth: A Rich History

China is one of the culturally richest countries in the world. It boasts a vast geographic expanse and has more than 3,600 years of written history spanning over 5 dynasties and 10 kingdoms periods. Ancient Chinese arts and sciences form a huge part of the Chinese identity and is still continuing to impact the Chinese way of life today. The cultural value of preserving such history and making it available to the public is unspeakable. 

A look inside the Palace Museum inside the Forbidden City.

The Palace Museum alone houses more than a million of these rare and valuable historical artifacts, including ceramics, paintings, bronzeware, statues and more. As a unique type of institution serving for both the creative and the public service industries, it provides a physical forum for people to foster a deep understanding of Chinese history and cultural heritage. 

Vision: Inclusive and Accessible History

With the advent of digital technology (3,600 years of Chinese history is now condensed into a single Wikipedia page) and a plethora of leisure offerings to choose from (wining & dining, shopping, sports events and more), interest for museum visits is falling. The fact that many museums still heavily rely on traditional marketing channels, such as print and TV ads, to reach its audience doesn’t help.

Shan Ji Xiang, President of the Palace Museum, however, wanted to break this mold. He believed that although history is a serious subject matter, it doesn’t have to be marketed that way. With the decision to rejuvenate the Palace Museum brand’s image, he aimed to make history feel accessible and inclusive to the mass and especially for the younger generation of China.

Occasion: When History Turns Mainstream

In 2013, the National Palace Museum in Taiwan sold โปรแกรม คำนวณ สล็อต - สล็อตออนไลน์ 888a decorative tape with a cute miniature mascot of the Chinese Emperor. It became an instant hit and was sold out within a month. This inspired Beijing’s Palace Museum to follow suit. Within that same year, it introduced new lines of peripheral products including notebooks, paintings and bags that featured Chinese historical figures in unexpected “cute” poses. More conservative Chinese art-inspired products such as silk pajamas, kitchenware and lipsticks were also launched and sold in limited quantities.

Besides of a great product line, the Museum made the ingenious move to open an official store on Taobao, making the merchandise available nationwide through the e-commerce platform. This transformed the occasion in which these products are used. From niche souvenirs with limited functionality that were previously only available on-premise, the peripheral products have now expanded to a wide selection of lifestyle products that can be used in day-to-day life. Instead of being a typical museum gift store, the Palace Museum has now turned itself into a mainstream online lifestyle products brand.

The Palace Museum’s official online store on e-commerce platform Taobao. The store sells an assortment of lifestyle products as well as other small gifts.

The move proved to be a huge success. The official store has garnered more than โปรแกรม คำนวณ สล็อต - สล็อตออนไลน์ 8884 million fans and followers, which is much more than the on-site gift shop would’ve gotten in foot traffic. New launches often appear in headlines and products regularly get sold out within weeks.

Personality: Novelty in Design

As an attempt to appeal to the younger generation of China, the Palace Museum knew that it needed to shed its dull image and inject vitality to its brand. Realizing that most museum souvenirs are unimaginative, the Museum reinvented its products with a decidedly different tone and personality. Using the sentiment that “history is dull” to its advantage, new souvenir designs placed ancient history in a modern context. The most evident example of this is the “卖萌”, or “acting cute”, product series, which took prominent historical figures and redrew them posing with cute hand gestures. The visuals painted a humorous picture how people who lived in ancient times would act if they were alive today. Not only do audience resonate with the new designs, but they also worked to replace the Museum’s previously self-serious image with a youthful and witty personality.

Spreading the Culture

In 2017, the Palace Museum received record attendance with 16.7 million visitors and officially overtook the Louvre as the most visited art institution in the world. But despite the positive outlook, the Forbidden City and the Palace Museum are continuing to look for ways to promote themselves not as just a tourist destination, but as a distinct brand of its own.

The Palace Museum and the Forbidden City are symbolic of Chinese culture and heritage. This is perhaps one of the most organic and distinct sources of inspiration to have ever been used to create not only a brand, but also the surrounding intellectual property (IP) associated with it. 

Shan knew that the opportunities to stem from this revitalized image are endless:

“The new Wenchuang products not only spread the culture of the Forbidden City, but also created an unprecedented amount hype and popularity surrounding the topic. To keep up with the changing times, we must not be stuck in the past.” 

Contact us

CONTACT US

โปรแกรม คำนวณ สล็อต - สล็อตออนไลน์ 888 โปรแกรม คำนวณ สล็อต - สล็อตออนไลน์ 888 โปรแกรม คำนวณ สล็อต - สล็อตออนไลน์ 888 โปรแกรม คำนวณ สล็อต - สล็อตออนไลน์ 888
dafabet 888 Play Casino get real money Vegas Slots 12bet slot online
โปรแกรม คำนวณ สล็อต - สล็อตออนไลน์ 888 โปรแกรม คำนวณ สล็อต - สล็อตออนไลน์ 888 โปรแกรม คำนวณ สล็อต - สล็อตออนไลน์ 888 โปรแกรม คำนวณ สล็อต - สล็อตออนไลน์ 888
โปรแกรม คำนวณ สล็อต - สล็อตออนไลน์ 888 โปรแกรม คำนวณ สล็อต - สล็อตออนไลน์ 888 โปรแกรม คำนวณ สล็อต - สล็อตออนไลน์ 888 โปรแกรม คำนวณ สล็อต - สล็อตออนไลน์ 888
sitemap